Admiraal De Ruyter Ziekenhuis maakt begroting 2011 sluitend

Door stringenter gebruik te maken van schaalvoordelen, en het realiseren van specifieke profielen in Vlissingen in Goes (lateralisatie) wil het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in 2011 de zorg in stand houden en waar mogelijk verbeteren en gedwongen ontslagen vermijden.

Tegelijk met de al geplande herverdeling van opnames en operaties (planbaar en laagcomplex in Vlissingen alsmede acuut en complex in Goes) wordt gestart met het opnieuw inrichten van zorgprocessen. Artsen en medewerkers moeten meer op een zelfde wijze en gericht op de gehele diagnose en behandeling werken; dit maakt de zorg aan de patiënt efficiënter, beter voorspelbaar met minder wachttijd en minder kosten. Waar mogelijk, wordt een deel van het vastgoed verkocht. Op de korte termijn worden vacatures niet ingevuld, waardoor medewerkers anders ingezet worden. Tevens wordt een verlaging van de kosten voor medicatie verwacht door optimaler gebruik en inkoop van medicatie. In 2011 zullen een aantal voorgenomen projecten in de indirecte sfeer niet of goedkoper uitgevoerd worden.

Dit alles maakt het mogelijk in 2011 € 8 miljoen op de voorliggende begroting om te buigen.

Op basis van voorstellen van vijf projectgroepen heeft de Raad van Bestuur woensdag 15 december een aantal besluiten genomen.
De fusie heeft meer schaalgrootte gebracht en dat geeft mogelijkheden om werkprocessen te standaardiseren en efficiënter te werken. Vergelijking met soortgelijke ziekenhuizen (benchmark) laat zien dat daar veel winst is te boeken Dergelijke effecten zijn bij fusie op een termijn van 2 a 3 jaar te verwachten. Maar het is nodig deze vruchten al eerder te plukken. Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis moet de zorg snel handiger en slimmer organiseren door zorg- en werkprocessen opnieuw in te richten. De Raad van Bestuur heeft besloten om voor meer veel voorkomende behandelingen de zorg in een zorgketen of zorgstraat te organiseren en aan te bieden. De organisatie en werkwijzen van de gehele zorg wordt meer gestandaardiseerd.

Op gebied van medicatie zijn kosten te besparen wanneer wordt voorkomen dat patiënten onnodig lang in het ziekenhuis verblijven. Het gaat om situaties waarbij de patiënt medisch gezien uit het ziekenhuis kan, maar ligt te wachten op een plaats in een andere instelling of op zorg in de thuissituatie. Ook door een goede medicatie overdracht aan de apotheek bij ontslag van een patiënt is te besparen op de uitgifte van medicijnen door het ziekenhuis.

Op gebied van huisvesting worden maatregelen genomen. Waar mogelijk worden de locaties in Middelburg verkocht. De daarin gehuisveste functies worden kritisch op kosten en baten beschouwd. In ieder geval zal zolang er geen vervangende huisvesting is gerealiseerd, de dan nog benodigde ruimte worden teruggehuurd. Zo mogelijk wordt ook de locatie in Zierikzee verkocht en gedeeltelijk teruggehuurd.

Gedwongen ontslagen zijn vermoedelijk te vermijden als de personele kosten tot het minimum worden beperkt. Daarom heeft de Raad van Bestuur besloten tot niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden, niet toestaan van overuren of inzet van nuluren contracten. Vertrekkend personeel wordt niet vervangen. Er vindt nog verdere studie plaats naar eventueel uitbesteden van diensten.

Met deze maatregelen is er voor 2011 een sluitende begroting.

Niet slechts voor het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, maar in het belang van goede zorg in Zeeland houdt de Raad van Bestuur vast aan de hoofdkoers. Dit is de koers waarbij we vanuit een meerlocatie model bepaalde zorg bijeenvoegen en waar dat kan de zorg gespreid over de regio blijven aanbieden met diverse partners.

Plaats een reactie