Aanpak agressie en geweld tegen werknemers goed op weg

De politie geeft hoge prioriteit aan de opsporing van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Verder beschermen werkgevers in de publieke sector hun mensen steeds beter tegen agressieve klanten.

Dat blijkt uit onderzoeken van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Arbeidsinspectie. De rapporten zijn naar de Tweede Kamer gestuurd door minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In april 2010 zijn afspraken ingevoerd om te zorgen voor een eenduidige, effectieve en snelle aanpak en afhandeling van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak door de politie en het Openbaar Ministerie, de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA). Het kabinet hecht aan een krachtige aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak en dus aan een snelle en goede invoering van deze afspraken. In dat kader heeft de Inspectie OOV kort na de introductie van de afspraken al een onderzoek ingesteld. De Inspectie OOV constateert dat na ruim een half jaar alle politiekorpsen goed van start zijn met de invoering van deze afspraken. Een groot deel van de afspraken wordt nageleefd. Wel merkt de Inspectie OOV op dat de daadwerkelijke uitvoering van de afspraken nog sterk wisselt. Nog niet alle afspraken zijn op alle niveaus van de politiekorpsen doorgedrongen. Verder concludeert de Inspectie dat een meerderheid van de korpsen samenwerkt met publieke werkgevers om agressie en geweld tegen hun werknemers te voorkomen.

In hun reactie op het rapport laten de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie weten tevreden te zijn met de uitkomsten van het onderzoek. De afspraken die nog niet (voldoende) door de politie worden nageleefd, hebben de bijzondere aandacht van beide bewindspersonen en krijgen prioriteit binnen de politie in de komende jaren. Daarnaast zijn ten tijde van het Inspectieonderzoek bij de politie al vier belangrijke trajecten gestart om de implementatie van de ELA extra kracht bij te zetten.

In het programma Veilige Publieke Taak 2011-2015 over de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak dat binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, geven de ministers aan hoe zij de invoering zullen ondersteunen en stimuleren. In 2012 worden de inspanningen en resultaten van de invoering van de afspraken door de politie en het Openbaar Ministerie nogmaals geëvalueerd.

De resultaten van het onderzoek van de Inspectie OOV sluiten aan bij de tussenresultaten van het programma ‘Agressie en geweld tegen werknemers in publieke functies’ van de Arbeidsinspectie In 2010 heeft de Arbeidsinspectie in een aantal sectoren met een publieke taak inspecties uitgevoerd naar de bescherming van personeel tegen agressie en geweld. De Arbeidsinspectie gaf ook voorlichting aan werkgevers over hun verplichtingen.

Vooral in het openbaar vervoer is veel vooruitgang geboekt ten opzichte van 2006. De zorgsector, de gemeentelijke sociale diensten en het UWV hebben een behoorlijke slag gemaakt. Ook de brandweerkorpsen hebben aandacht voor het probleem van agressieve benadering van hun medewerkers. Wel moet een aantal korpsen de risico’s in kaart brengen en aanpakken.

Werkgevers moeten volgens de Arbeidsinspectie nog wel meer doen aan het melden, registreren en evalueren van incidenten. Verder moeten maatregelen ook daadwerkelijk op de werkvloer worden ingevoerd.

De Arbeidsinspectie attendeert de werkgevers op hun verplichtingen via de website externe link: www.weethoehetzit.nl. Ook is een digitaal stappenplan gemaakt waarmee de werkgever simpel kan zien of hij zijn werknemers goed genoeg beschermt: externe link: www.zelfinspectie.nl. Verder stimuleert de Arbeidsinspectie de medezeggenschap in de publieke sector om mee te doen aan de bestrijding van agressie en geweld tegen werknemers.

Plaats een reactie