Aanhoudende droogte vraagt om maatregelen

Nederland heeft te maken met een feitelijk watertekort en als gevolg van de aanhoudende droogte blijven maatregelen nodig. Aan de vraag naar zoetwater in Zuid-Holland kan worden niet meer volledig worden voldaan. Vanochtend is daarom het Management Team Watertekorten (MTW) voor het eerst sinds 2003 bij elkaar geweest om de situatie rond de aanhoudende droogte te bespreken.

Het MTW heeft op advies van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) besloten dat de eerder genomen maatregelen in stand blijven. Daarnaast is besloten tot enkele aanvullende maatregelen om de verzilting in Zuid-Holland tegen te gaan. Ook zijn extra maatregelen getroffen om waterbuffers te behouden en waar mogelijk te vergroten. In het hoofdwatersysteem is tot nu toe nog voldoende water beschikbaar om aan de watervraag te voldoen, dankzij een aantal bijzondere maatregelen zoals het leiden van zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar Zuid-Holland.

Bestrijding verzilting
Bij de Haringvliet is het beheer van de vis- en zoutriolen aangepast om de verzilting te bestrijden. Ook is het schutbedrijf aangepast. Het drinkwaterinnamepunt bij Scheelhoek is gesloten vanwege het chloridegehalte.

De doorspoeling van het Volkerak-Zoommeer is beperkt mogelijk. Deze maatregelen samen helpen om de verzilting in Zuid-Holland tegen te gaan.
Sinds vorige week zijn de Kleinschalige Water aanvoervoorzieningen (KWA) in werking in verband met het hoge chloridegehalte bij de inlaat bij Gouda. Met de KWA wordt zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar Zuid-Holland gevoerd. Dit functioneert naar behoren.

Waterbuffers
In de Maas bij Belfeld en Roermond zijn balken bovenop de schuiven van de stuwen geplaatst, om zo het waterverlies te beperken. Voor het IJsselmeer wordt nu een streefpeil van NAP – 0,10 m gehanteerd; dit is 10 cm hoger dan het gebruikelijke IJsselmeerpeil deze tijd van het jaar. Voor het Markermeer is dit NAP – 0,15 m. Met de hogere waterpeilen op IJsselmeer en Markermeer ontstaat er een grotere waterbuffer. Deze waterbuffer helpt om – ondanks de aanhoudende droogte – te kunnen blijven voldoen aan de zoetwater vraag.

Beregeningsverboden
Een drietalwaterschappen heeft uit voorzorg inmiddels beregeningsverboden ingesteld (de waterschappen Vallei en Eem, Brabantse Delta en Aa en Maas). Extra inspecties van veenkades is bij een aantal waterschappen in uitvoering en bij enkele andere in voorbereiding. Met deze maatregelen hebben de waterschappen het beheer goed onder controle.

Scheepvaart
Het oploop- en passeerverbod voor de grote schepen in een aantal IJsselbochten is uitgebreid tot alle schepen (behalve die kleiner dan 20 meter).

Management Team Watertekorten
Vanaf vandaag komen zowel de Landelijke Commissie Waterverdeling als het Management Team Watertekorten (MTW) wekelijks bijeen, zolang de droogte aanhoudt en maatregelen nodig zijn. Het Management Team Watertekorten bespreekt het landelijk waterbeeld en besluit over de te nemen maatregelen ten aanzien van de waterverdeling.

Het Managemant Team Water functioneert onder politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Het overleg vindt plaats onder leiding van Rijkswaterstaat en bestaat verder uit vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, KNMI, IPO, Unie van Waterschappen en het DCC.

Plaats een reactie