1,2-Catechol en isomeren van dinitrobenzeen beoordeeld op kankerverwekkendheid

Volgens de beoordeling van de Gezondheidsraad moet 1,2-catechol (pyrocatechol) ‘beschouwd worden als kankerverwekkend voor de mens’.Van isomeren van dinitrobenzeen zijn onvoldoende gegevens bekend om tot een beoordeling te komen.

De Gezondheidsraad biedt vandaag de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de twee adviezen aan. Deze betrekt de staatssecretaris vervolgens bij zijn beslissing over maatregelen om werknemers te beschermen tegen kanker door blootstelling op de werkplek te verminderen.

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt de Gezondheidsraad of stoffen, waaraan werknemers op de werkplek kunnen worden blootgesteld, kankerverwekkend zijn. Dit doet de raad door de stoffen in te delen volgens een nieuw classificatiesysteem dat is afgeleid van EU-richtlijnen.

1,2-Catechol (pyrocatechol) moet ’beschouwd worden als kankerverwekkend voor de mens’ (categorie 1B). In deze categorie vallen stoffen als er voldoende aanwijzingen zijn om te veronderstellen dat blootstelling bij de mens resulteert in een verhoogde kans op het ontstaan van kanker bij degene die is blootgesteld. De stof kan verder schade toebrengen aan het genetisch materiaal (genotoxisch).
1,2-Catechol wordt als grondstof gebruikt bij diverse industriële processen en bij de productie van onder meer geneesmiddelen en insecticiden.

Over isomeren van dinitrobenzeen zijn onvoldoende gegevens bekend om de kankerverwekkende eigenschappen te evalueren (categorie 3). De isomeren van dinitrobenzeen worden onder andere gebruikt bij de productie van kleurstoffen, explosieven, en vezels, en dient als vervanger van kamfer in cellulosenitraat.

De publicaties Dinitrobenzene isomers (nr. 2011/04OSH) en 1,2-catechol (pyrocatechol) (nr. 2011/05OSH) zijn te downloaden van www.gr.nl en in een papieren versie op te vragen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad, e-mail: order@gr.nl.

Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt mw. dr. J.M. Rijnkels, tel. (070)340 6631, e-mail jm.rijnkels@gr.nl.

Plaats een reactie